Πολιτική Απορρήτου


Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το δικτυακό τόπο υπόκεινται σε Υποχρεώσεις Χρήστη, Περιορισμό ευθύνης, Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και σε Προστασία προσωπικών δεδομένων. Στο τέλος του εγγράφου θα βρείτε πληροφορίες για την Πολιτική ακύρωσης και το Πιστοποιητικό ασφαλείας.

Ορισμοί

Ο παρών δικτυακός τόπος περιλαμβάνει ένα σύνολο ιστοσελίδων με σκοπό την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Η ηλεκτρονική υπηρεσία που παρέχεται από το δικτυακό τόπο και κατ' επέκταση από τους εξυπηρετητές (servers) ορίζεται η παροχή πληροφοριών, η αμφίδρομη επικοινωνία και η διευκόλυνση διεκπεραίωσης συναλλαγών. Ο χρήστης του δικτυακού τόπου είναι αυτόματα χρήστης των παρεχόμενων υπηρεσιών και η απλή επίσκεψη στον ιστότοπο νοείται επίσης ως χρήση υπηρεσιών.

Υποχρεώσεις χρήστη

Ο χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών αυτού του δικτυακού τόπου οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της επίσκεψης, και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Ειδάλλως τους αποδέχεται και παραχωρεί τη συγκατάθεση του. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του τόπου.

Ο δικτυακός τόπος δύναται οποιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις και οι χρήστες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση εικάζεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οι χρήστες οφείλουν να απέχουν από τη χρήση του τόπου.

Ο χρήστης του δικτυακού τόπου οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου. Απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού. Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στο δικτυακό τόπο ή στο δίκτυο γενικότερα απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από το χρήστη ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης.

Περιορισμός ευθύνης

Ο δικτυακός αυτός τόπος έχει σκοπό να ενθαρρύνει την πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες σχετικές με την εταιρεία "Jeepers" όπως παρεχόμενα προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς επίσης και πληροφορίες σχετικά με τον κλάδο. Στόχος μας είναι να παρέχουμε ακριβή και ενημερωμένα στοιχεία. Αν επισημανθούν σφάλματα θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για τη διόρθωσή τους. Η εταιρεία χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Είναι στην υποχρέωση του χρήστη να αξιολογεί την εγκυρότητα αυτών.

Τονίζεται ότι οτιδήποτε παρέχεται στους χρήστες μέσω του δικτυακού μας τόπου δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιαδήποτε επενδυτικής ή άλλης πράξεως με οικονομικό αποτέλεσμα, αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών να αξιολογήσουν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε δικής μας ευθύνης κατά τα ως άνω οριζόμενα.

Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της εταιρείας για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στο χρήστη εξ αφορμής αυτής της χρήσης του δικτυακού μας τόπου. Οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες παρέχονται ως έχουν, χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, τις οποίες όλες ρητά αρνείται η εταιρεία. Ως εκ τούτου η εταιρεία δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τυχόν αποθετικές ζημίες ή διαφυγόν κέρδος, άμεση ή έμμεση ζημία, λήψη απόφασης, διενέργεια ή μη οποιασδήποτε συναλλαγής προερχόμενη από την χρήση του δικτυακού τόπου.

Ο δικτυακός τόπος παρέχεται από εξυπηρετητές (servers) των υψηλότερων προδιαγραφών απόδοσης και ασφάλειας. Στόχος μας είναι να ελαχιστοποιήσουμε τις διακοπές που προκαλούνται από τεχνικά προβλήματα και την ύπαρξη κενών ασφαλείας και κακόβουλου λογισμικού τρίτης προέλευσης. Ωστόσο δεν μπορεί να εγγυηθεί κάτι τέτοιο. Ορισμένα στοιχεία ή πληροφορίες στον τόπο μας ενδέχεται να δημιουργήθηκαν ή να διαρθρώθηκαν σε αρχεία ή μορφότυπους που δεν στερούνται λαθών ή προβλημάτων, και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η παροχή της υπηρεσίας μας δεν θα διακοπεί ή δεν θα επηρεαστεί κατ' άλλο τρόπο από τέτοια προβλήματα.

Η εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σχετικά με τέτοια προβλήματα που μπορεί να προκύψουν λόγω χρησιμοποίησης αυτού του τόπου ή άλλου εκτός, και συνδεόμενου με αυτόν δικτυακού τόπου.

Ο δικτυακός τόπος δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω δεσμών (hyperlinks) ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά τη χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουμε ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και οφείλετε να απευθύνεστε. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών μας και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οιαδήποτε μορφής δέσμευση για οποιονδήποτε.

Ρητά συμφωνείται με την παρούσα ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά της εταιρείας για τη χρήση του δικτυακού τόπου οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής δική σας παράβαση, αναλαμβάνετε την υποχρέωση αφενός να παρέμβετε στη σχετική δικαστική διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσετε το δικτυακό τόπο στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της εν λόγω σύμβασης είναι τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης.

Ο προκείμενος περιορισμός ευθύνης δεν έχει σκοπό να περιορίσει τη χρήση του δικτυακού τόπου αλλά την ευθύνη της εταιρείας κατά τους όρους που αναλύονται στην παρούσα, κείμενους στην εφαρμοστέα νομοθεσία.

Δικαιώματα πενυματικής ιδιοκτησίας

© Jeepers 2018

Το σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση, μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της εταιρείας.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ό,τι άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του δικτυακού τόπου και αποτελεί κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης και ουδόλως έχει να κάνει με τον δικό μας δικτυακό τόπο.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Ο δικτυακός τόπος συλλέγει πληροφορίες επισκεψιμότητας και αμφίδρομης επικοινωνίας. Η εταιρεία έχει στόχο την προστασία των προσωπικών δεδομένων κατά την κείμενη νομοθεσία. Σε καμία περίπτωση οι πιθανώς συλλεγμένες πληροφορίες δεν αναμεταδίδονται εσκεμμένως σε τρίτους και υπάρχει μηδενική ανοχή σε κακόβουλες ενέργειες τρίτων κατά των προσωπικών δεδομένων (ενδεικτικά αναφέρονται spam, crack, κλπ). Οι πληροφορίες είναι στη διάθεση του χρήστη εφόσον αυτός το ζητήσει. Ωστόσο, η εταιρεία δεν αναλαμβάνει την ευθύνη, κατά τις κείμενες διατάξεις που αναφέρονται στον περιορισμό ευθύνης.

Πολιτική ακύρωσης

Η εταιρεία δεν δέχεται οποιαδήποτε ακύρωση συναλλαγής, ανεξαρτήτως τρόπου πληρωμής όπως ενδεικτικά αναφέρεται ηλεκτρονικά, ταμείο κλπ. και κατ' επέκταση δεν προβλέπεται αποζημίωση επιστροφής οποιουδήποτε χρηματικού ποσού.

Σχετικά με την κράτηση συνεδριών, ο χρήστης είναι σε θέση να προβεί σε κράτηση κατά ένα χρονικό διάστημα μίας εβδομάδας πριν την έναρξη του σχετικού τμήματος και μέχρι έως τρεις ώρες πριν την έναρξη. Κατά το διάστημα αυτό είναι σε θέση να προβεί σε ακύρωση της κράτησης χωρίς καμία δέσμευση. Μετά από αυτό το διάστημα οποιαδήποτε κράτηση είναι πλέον δεσμευτική και μη επιστρέψιμη. Η εταιρεία δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση μονομερούς μεταβολής των παραπάνω συνθηκών.


Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Εαν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο ή κάνοντας κλικ στο "Συμφωνώ", αποδέχεστε την χρήση των cookie. Διαβάστε την πολιτική cookie και την δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων για περισσότερες πληροφορίες.